Close
סל ההשאלות שלך ריק

כמעיין המתגבר - העמותה שמלווה אותי כבר שנים, תומכת ומספקת חום ואהבה.
אמנון א., תל אביב

אישורי העמותה

לארגון קיימים מספר אישורים תקפים ממוסדות ומשרדי ממשלה כגון:

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אישור רשם העמותות

תעודת מלכ"ר

אישור ניכוי מס הכנסה

אישור מע"מ

אישור משרד הרווחה, מוכרים ע"י משרד הבריאות, קרן לידידות, קהילה תומכת ועוד מאות עמותות ומוסדות הנעזרים בארגון